přeskočit na navigaci

Aktuality

25. 7. 2022
Ustanovení občanského zákoníku o neúměrném zkrácení (§ 1793–1795) nejsou aplikovatelná na nabytí akcií, a to bez ohledu na to, zda akcie byly přijaty k obchodování na (evropském) regulovaném trhu. Tak rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 27 Cdo 451/2019, který byl publikován se Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 17/2022. Kupující ani prodávající akcií tedy nemohou požadovat zrušení převodní smlouvy s tím, že hodnota akcií je v hrubém nepoměru ke sjednané kupní ceně.

Všechny novinky

Copyright ©2012 Bedrna a společníci, advokátní kancelář / All rights reserved.

aktuality

20. 12. 2023
Účinnost novelizace, která zavádí povinnost zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnance na základě dohod o provedení práce oznamovat okresní správě sociálního zabezpečení výši příjmů zúčtovaných těmto zaměstnancům (a návazně provádět z těchto příjmů odvody na pojistné na sociální zabezpečení), byla odložena na měsíc červenec 2024.
14. 9. 2023
Naše kancelář zastupovala klienta při vydání zlomového rozhodnutí Nejvyššího soudu o náhradě škody za nezákonná proticovidová opatření.

Všechny novinky